DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

 1. Generellt
  1. Denna förordning om behandling av personupplysningar ("Dataskyddsförordningen") beskriver hur HOME-TEX.se ("HOME-TEX", "oss", "vår", "vi") insamlar och behandlar upplysningar om dig.
  2. Dataskyddsförordningen gäller för personupplysningar som du uppger till oss, eller som vi insamlar via HOME-TEX's hemsida, https://www.HOME-TEX.se ("Hemsidan").
  3. HOME-TEX är dataansvarig för dina personupplysningar. All kontakt med HOME-TEX kan ske via kontaktupplysningarna under punkt 7.
 2. Vilka personupplysningar samlar vi in, i vilket syfte och rättslig grund för behandlingen
  1. När du besöker Hemsidan samlar vi automatiskt in upplysningar om dig och din användning av hemsidan, t.ex. vilken typ av browser du använder, vilka söktermer du använder på Hemsidan, din IP-adress, här under din nätverksplacering och information om din dator.
   1. Syftet är att optimera användarupplevelsen och Hemsidans funktion, samt genomföra målinriktad marknadsföring, här under retargeting via Facebook och Google. Denna behandling av upplysningar är nödvändiga för att vi ska kunna tillvarata våra intressen att förbättra Hemsidan samt att visa dig relevanta erbjudanden.
   2. Rättslig grund för behandlingen är EU Dataskyddsförordningens art 6, stk. 1, litra f.
  2. När du köper en produkt eller kommunicerar med oss på hemsidan insamlar vi de upplysningar som du själv anger, t.ex. namn, adress, e-mailadress, telefonnr., betalningssätt, upplysningar om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat, levereringsönskningar, samt upplysning om den IP-adress, från vilken du genomfört din beställning.
   1. Syftet är att vi kan leverera de produkter du har beställt och i övrigt följa vårt avtal med dig, här under för att kunna administrera dina rättigheter till att returnera och reklamera. Upplysningar om dina köp kan vi också behandla för att följa lagkrav, till bokföring och redovisning. Vid köp sparas IP-adressen med syftet att tillvarata vårt intresse och förhindra bedrägeri.
   2. Rättslig grund för behandlingen är EU Dataskyddsförordningen art 6, stk. 1, litra b, c och f.
  3. När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in upplysningar om ditt namn, e-mailadress och ev. telefonnummer.
   1. Syftet är att tillvarata vårt intresse att kunna leverera nyhetsbrev till dig
   2. Rättslig grund för behandlingen är EU Dataskyddsförordningens art 6, stk. 1, litra f.
 3. Mottagare av Personupplysningar
  1. Upplysningar om ditt namn, adress, e-mail, telefonnummer samt ordernummer och specifika levereringsönskningar ges vidare till GLS, Bring eller en transportör som utför leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av beställningsvaror kan de nämnda upplysningarna ges vidare till producenten eller säljaren av den varan som det gäller.
  2. Upplysningar kan överlämnas till externa samarbetspartners, som behandlar upplysningarna på uppdrag av oss. Vi använder externa samarbetspartners, till bland annat teknisk drift och förbättringar av Hemsidan, utseende av nyhetsbrev, samt målinriktad marknadsföring, här under retargeting, samt till din bedömning av vår verksamhet och produkter. Bland annat ges upplysningar om ditt namn och din e-mail vidare till TrustPilot så att det på uppdrag av oss kan skicka en inbjudan till att lämna ett omdöme om oss på TrustPilots hemsida. Väljer du att lämna ett omdöme blir TrustPilot dataansvarig för de upplysningar som angivits. Dessa verksamheter är databehandlare och behandlar data under våra instruktioner, som vi är dataansvariga för. Databehandlare får inte använda upplysningarna i annat syfte än att uppfylla avtalet med oss, och är pålagda förtrolighet om dessa. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare, som behandlar personupplysningar på uppdrag av oss.
  3. Två av dessa databehandlare är Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc. är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av upplysningar till USA är säkrade genom databehandlarens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr EU Dataskyddsförordningens art. 45.
   1. kopia av Google LLC's certifiering kan ses här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
   2. kopia av Facebook Inc.'s certifiering kan ses här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
 4. Dina rättigheter
  1. Med syftet att skapa öppenhet omkring behandlingen av dina upplysningar ska vi, som dataansvarig, upplysa dig om dina rättigheter.
  2. Insynsrätten
   1. Du har rätten att be oss om den information som vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen har, vilka kategorier av personupplysningar och mottagare av upplysningar som ev. finns, samt upplysning om varifrån upplysningarna stammar.
   2. Du har rätt att få utlevererat en kopia av de personupplysningar som vi behandlar om dig. Om du önskar en kopia av dina personupplysningar, ska du skicka en skriftlig begäran till Info@home-tex.se. Du kan bli bedd om att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.
  3. Rätten till korrigering
   1. Du har rätt att få oriktiga personupplysningar om dig själv korrigerade av oss. Om du uppmärksammat att det finns fel i de upplysningar som vi registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen, så att upplysningarna kan korrigeras.
   2. Upplysningar som vi har samlat in i förbindelse med ditt medlemskap i vår kundklubb, har du själv möjlighet att korrigera via log-in till din användarprofil.
  4. Rätten till radering
   1. I vissa tillfällen har du rätt att få alla eller vissa av dina personupplysningar raderade av oss, t.ex. om du drar tillbaka ditt samtycke och vi inte har en annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. I den utsträckning en fortsatt behandling av dina upplysningar är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser eller för att rättskrav kan fastställas, göras gällande eller försvaras, är vi inte förpliktigade att radera dina personupplysningar.
  5. Rätten till att begränsa behandlingen till lagring
   1. Du har i vissa tillfällen rätt att få begränsa behandlingen av dina personupplysningar till att enbart bestå av lagring, t.ex. om du menar att de upplysningar, vi behandlar om dig, inte är korrekta.
  6. Rätten till dataportabilitet
   1. Du har i vissa fall rätt att få personupplysningar som du själv uppgivit till oss, utlämnat i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa upplysningar till en annan dataansvarig
  7. Rätten till invändningar
   1. Du har alltid rätt att komma med en invändning mot vår behandling av dina personuppgifter rörande direkt marknadsföring, här under den profilering som genomförs för att kunna målinrikta vår direkta marknadsföring.
   2. Du har vidare rätt till att av anledningar som berör din personliga situation, ha invändningar mot den behandling av dina personupplysningar, som vi företar på grund av våra legitima intressen. jfr pkt. 2.1 och 2.3.
  8. Rätten till att tillbakakalla samtycke
   1. Du har rätt att tillbakakalla ett samtycke du gett till oss angående en given behandling av personupplysningar, här under till den profilering som förets av dig som medlem i kundklubben. Om du önskar att tillbakakalla ditt samtycke, ombeds du att kontakta oss på Info@home-tex.se.
  9. Rätten till att klaga
   1. Du har alltid rätten att inkomma med ett klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K över vår behandling av dina personupplysningar. Klagomål kan bland annat delges på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.
 5. Radering av persondata
  1. Upplysningar insamlade om din användning av Hemsidan, jfr pkt. 2.1. raderas senast när du inte använt Hemsidan under 1 år.
  2. Upplysningar insamlade i förbindelse med din anmälan till vårt nyhetsbrev raderas när ditt samtycke till nyhetsbrev dras tillbaka, om vi inte har en annan grund till att behandla upplysningarna.
  3. Upplysningar insamlade i förbindelse med köp du genomfört på Hemsidan, jfr pkt. 2.2 kommer som utgångspunkt att raderas 3 år efter utgången av det kalenderår, då du genomförde köpet. Upplysningar kan dock sparas i längre tid om vi har ett legitimt behov för längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättskrav ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras eller om förvaring är nödvändig för att vi ska uppfylla lagkrav. Redovisningsmaterial sparas i 5 år till utgången av ett räkenskapsår för att uppfylla bokföringslagens krav.
  4. Upplysningar som vi har samlat in i förbindelse med din anmälan till och under ditt medlemskap av vår kundklubb jfr pkt. 2.4, ska vi automatiskt radera: a) om du inte loggat in på din profil under 3 år, b) om du avaktiverar (suspenderar) ditt medlemskap till vår kundklubb och inte återaktiverar det inom de nästa 3 åren, eller c) om inte du avanmäler ditt medlemskap till vår kundklubb.
 1. Säkerhet
  1. Vi har genomfört passande tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot, att personupplysningar oavsiktligt eller olovligt tillintetgörs, tappas bort, ändras eller förringas samt mot att de kommer till ovidkommandes kännedom eller missbrukas.  
  2. Endast medarbetare som har ett faktiskt behov att få tillgång till dina personupplysningar för att utföra sitt arbete, har tillgång till dessa.  
 2. Kontaktupplysningar
  1. HOME-TEX.se är dataansvarig för de persondata som samlas in via Hemsidan.
  2. Om du har frågor eller anmärkningar till denna dataskyddsförordning eller önskar du at använda en eller flera av dina rättigheter beskrivna i pkt.4, kan du kontakta:
HOME-TEX.se
Sleipnersvej 24
4100 Ringsted
Tlf. nr.: +46 77 421 88 82

E-mail: Info@home-tex.se
 1. Ändringar i Dataskyddsförordningen
  1. Om vi genomför ändringar i vår dataskyddsförordning, kommer du att bli orienterad om detta vid ditt nästa besök på Hemsidan.
  2. Om du har anmält dig till vår kundklubb, kommer du att informeras om ändringarna genom utskick av information till din registrerade e-mailadress.
 2. Versioner
Detta är version 1,1 av HOME-TEX's dataskyddsförordning daterat den 26/3-20